برخی بر این باورند که فناوری می‌تواند در پاکسازی اقیانوس‌ها و دریاها از آلودگی پلاستیکی تاثیرگذار باشد. اما آیا فناوری یک راه‌حل همه‌جانبه و جامع محسوب می‌شود؟Arrayمنبع