موتورسیکلتی با چرخ‌های توخالی و مجهز به موتورهواپیما/ عکس

کسب احترام و اعتقاد کارمندان برای حفظ مشروعیت رهبران کسب و کار بسیار حیاتی است. افزون بر تقویت مهارت‌های فنی، ویژگی‌های شخصیتی نیز باید ارتقا یابند.Arrayمنبع