اقیانوس جنوبگان در گرم‌شدن زمین طی دوره هولسن و شکوفایی کشاورزی و تمدن انسانی نقش داشته‌است.

Arrayمنبع